گروه مهندسی کامپیوتر

دانشکده فنی و مهندسی

 

 

ورودی 1391
نام و نام خانوادگی معدل کل
سارا پورقربان حسن کیاده 17.55
صغری مرادی پور داخل 17.12

 

ورودی1392
نام و نام خانوادگی معدل کل
سعید علیدوست جوریابی 18.67
سپیده نظامی بلوچی 18.14
سحر جنگلی 17.96

 

ورودی 1393
نام و نام خانوادگی معدل کل
زکیه درستی شیخعلی کلایه 19.01
جاوید روشن 18.26
گلنار صفری دهکا 17.68