گروه مهندسی کامپیوتر

دانشکده فنی و مهندسی

 

 

ورودی 1387
نام و نام خانوادگی معدل کل
مهدی شفقی 16.01

 

ورودی 1388
نام و نام خانوادگی معدل کل
آرمین اسمعیلی بندبونی 18

 

ورودی 1389
نام و نام خانوادگی معدل کل
زهرا ادیب 18.77
متین رستمی بشمن 18.70
موسی بریسمی 18.37

 

ورودی 1390
نام و نام خانوادگی معدل کل
سمیه غلام پور چفلی 18.42
منیره عاشوری پور 17.63
تینا جنتی 17.57