گروه مهندسی کامپیوتر

دانشکده فنی و مهندسی

 

 

ورودی 1391
نام و نام خانوادگی معدل کل
یاسر نافعی خوشکاروندانی 17.75
ایدا پورمهدی لاهیجی 17.63

 

 ورودی 1392
نام و نام خانوادگی معدل کل
مرضیه خدیوی نیامقدم 17.67

 

ورودی 1393
نام و نام خانوادگی معدل کل
امیر محمد رحیمی مشکله 18.33
محمد رضا تقی پور سرولات 18.32
سجاد رجا 18.14