گروه مهندسی کامپیوتر

دانشکده فنی و مهندسی

 

 

ورودی 1386
نام و نام خانوادگی معدل کل
حوریه آریان راد 19.01
علی اکبر نژاد خوش صفر رودسری 18.12
سید محمد صدیق ضیابری 17.84

 

ورودی 1387
نام و نام خانوادگی معدل کل
سحر علیپور کنفی 18.69
محمدابراهیم شاکری جنتی 18.33
سمیه کفاش محمدجانی 18.27

 

ورودی 1388
نام و نام خانوادگی معدل کل
سمیرا آزمون ملک رودی 18.29
پانته آ علی پور 18.18
سارا پاچ 17.71

 

ورودی 1389
نام و نام خانوادگی معدل کل
محمد فهمیده نودهی 17.35

 

ورودی1390
نام و نام خانوادگی معدل کل
زهرا شفیعی رضامحله 18.06
سحر منصوری نصفجی 17.82
محسن هادی زاده کورنده 17.61