گروه مهندسی کامپیوتر

دانشکده فنی و مهندسی

 

 

ورودی 1376
نام و نام خانوادگی معدل کل
غلامحسین اکباتانی فرد 17.19
مریم زکی پور رحیم آبادی 16.99
مریم تحریری نیک صفت 16.89

 

ورودی 1378
نام و نام خانوادگی معدل کل
شادی کریمی کاشانی 16.47

 

ورودی 1379
نام و نام خانوادگی معدل کل
احمد رستمی پیشکلیجانی 17.12
انسیه دوبحری 16.02

 

ورودی 1380
نام و نام خانوادگی معدل کل
محمدصادق پوریاسری فخر 17.86
آزیتا هادی پور زیارتگاه 17.71
محمد نژاده 17.67