گروه مهندسی کامپیوتر

دانشکده فنی و مهندسی

 

 

در دنیای امروز که کامپیوتر به زندگی روزمره وابسته شده، ایجاد و توسعه مجموعه های سخت افزاری و نرم افزاری کامپیوتری نیازمند تخصصهای مختلف در سطوح مختلف است و استفاده نامناسب از کارشناسان می تواند بهره وری را پایین آورد. از این رهگذر، رشته ای به عنوان کاردانی کامپیوتر در چهارچوب اهدافی معین و از پیش تعیین شده تأسیس شده است و کاردانهای کامپیوتر قادرند در چارچوبی که برای اهداف آن تعلیم گردیده اند مؤثر واقع شوند. هدف از ایجاد کاردانی کامپیوتر، آموزش افراد برای برنامه ریزی کامپیوتری است که قبلاً آماده و نصب شده اند. کاردان برنامه ریزی زیر نظر تحلیل گر، طراح و برنامه ساز انجام وظیفه می کند.

 

 

چارت درسی