گروه مهندسی کامپیوتر

دانشکده فنی و مهندسی

 

 

  • فرم مربوط به «درخواست گذراندن دوره کارآموزی» (دانلود)
  • فرم مربوط به «نمره پروژه/کارآموزی» (دانلود)
  • فرم راهنماي درس سمينار كارشناسي ارشد (دانلود)
  • فرم (دانلود فرم)
  • فرمهای خام تحصیلات تکمیلی (لینک)